EU

Regulamin

REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW

Definicje

Regulamin Serwisu – niniejszy regulamin zamieszczony w Serwisie.

Serwis – portal internetowy prowadzony przez Operatora Serwisu pod adresem internetowym: www.biletinfo.pl  służący do promocji Wydarzeń oraz zawierania na odległość Umów Sprzedaży Produktów za pośrednictwem sieci Internet (online);

Regulamin Wydarzenia – regulamin stosowany przez Organizatora Wydarzenia, obowiązujący w miejscu i czasie Wydarzenia, regulujący zasady korzystania z usługi, na którą opiewa Produkt. Regulamin Wydarzenia jest każdorazowo udostępniony Użytkownikowi za pośrednictwem Serwisu w sposób umożliwiający zapoznanie się z nim przed podjęciem decyzji o zakupie Produktu, tj. przed złożeniem Zamówienia.

Wydarzenie – biletowane przedsięwzięcie artystyczne, rozrywkowe, edukacyjne, sportowe, targowe, eventowe, lub towarzyskie, odbywające się w określonym miejscu i czasie lub okresie czasu, na które wstęp ma prawny posiadacz ważnego Biletu.

Prawny posiadacz – w przypadku Biletów lub Voucherów imiennych, ich prawnym posiadaczem może być tylko osoba wymieniona z imienia i nazwiska w ich treści, zaś w przypadku Biletów lub Voucherów na okaziciela, za ich prawnego posiadacza uznaje się okaziciela, chyba że Organizator wie, iż okaziciel ten wszedł w posiadanie Biletu lub Vouchera bezprawnie.

Organizator Wydarzenia – osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, odpowiedzialna za organizację Wydarzenia, wskazana w treści poszczególnych ofert Biletów w Serwisie;

Operator Serwisu – „HIGH NOTE EVENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa w Warszawie, pod adresem: 00-707 Warszawa, ul. Wasiutyńskiego 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS:561680; REGON: 361707607, NIP: 5213698659;

Administrator Danych – Administratorem Danych (dalej Administrator) jest Operator Serwisu;

Klient – osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła Umowę Sprzedaży za pośrednictwem Serwisu;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – korzystająca albo zamierzająca korzystać z funkcjonalności oferowanych przez Serwis  (każdy użytkownik Serwisu).

Koszyk – element oprogramowania Serwisu, umożliwiający Użytkownikowi wybór i zakup Produktu w ramach składanego Zamówienia.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia udostępnionego w Serwisie, zmierzające do zawarcia Umowy Sprzedaży z Organizatorem za pośrednictwem Serwisu.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Serwisie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz wybór oferowanych warunków Umowy Sprzedaży, w tym zwłaszcza sposobu dostawy i płatności.

Bilet – znak legitymacyjny, umożliwiający wstęp i udział Wydarzeniu osobie imiennie wskazanej na Bilecie, a w braku takiego wskazania – okazicielowi Biletu;

Karta podarunkowa – elektroniczny dokument przedpłacony (bon zakupowy), nabywany za pośrednictwem Serwisu u Operatora Serwisu, opiewający na określoną kwotę, uprawniający Klienta do rozliczania w granicach tej kwoty kosztów nabycia dowolnych Biletów za pośrednictwem Serwisu;

Produkt – Bilety i Karty podarunkowe oferowane w Serwisie;

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta za pośrednictwem Serwisu.

Operator płatności – platforma internetowa umożliwiająca dokonywanie drogą elektroniczną płatności za zakupione Produkty. Operatorem płatności jest: PayU S.A. ul. Grunwaldzka 186, 60-166 Poznań, PayPro S.A ul. Kancelarska 15, 60-327 Poznań.

Pliki cookie – dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Za ich pośrednictwem Użytkownik korzysta z Serwisu pozwalając na jego późniejszą identyfikację w przypadku ponownego korzystania z Serwisu na urządzeniu (np. komputerze, telefonie), na którym zostały zapisane.

 

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zakres usług dostępnych dla Użytkowników w ramach Serwisu, zasady oraz warunki zakupu Produktów i korzystania z Serwisu oraz ustala prawa i obowiązki Użytkowników, Organizatorów i Operatora Serwisu.
 2. Użytkownik jest zobowiązany do zachowania należytej staranności podczas korzystania Serwisu i zakupu Produktu za jego pośrednictwem, zwłaszcza podczas wybierania terminu Wydarzenia oraz wprowadzania swoich danych. Podanie błędnych danych niezbędnych do jego identyfikacji oraz dokonanie zakupu może skutkować niezaksięgowaniem wpłaty oraz anulowaniem sprzedaży, albo trudnościami z doręczeniem Produktu.
 3. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, prawem powszechnie obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub dobrymi obyczajami.
 4. Ceny oferowanych Produktów są podawane w polskich złotych i są cenami brutto.
 5. Dane udostępnione przez Użytkownika w celu zawarcia Umowy Sprzedaży, dotyczące wybranych sposobów płatności, a w szczególności numer konta bankowego, numer karty płatniczej lub kredytowej, adres e-mail lub numer telefonu, zostaną udostępnione wyłącznie Operatorowi płatności. Ww. dane będą przechowywane przez Operatora Serwisu z zachowaniem należytej staranności i dobrych praktyk w zakresie bezpieczeństwa oraz spełniając wszelkie wymogi prywatności, w szczególności w zakresie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, tzw. RODO) oraz aktów mu towarzyszących i wykonawczych. Pełna informacja o przetwarzaniu danych osobowych Użytkowników dostępna na www.wystawaimpresjonisci.pl.
 6. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie zakłócenia lub przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 7. Organizator wykorzystuje Pliki cookie zgodnie z przyjętą „Polityką wykorzystywania plików cookie” dostępną na stronie www.biletinfo.pl.

Zasady składania zamówień.

 1. W celu złożenia Zamówienia należy:
  1. wybrać Wydarzenie, a następnie jego miejsce, datę i godzinę rozpoczęcia poprzez klikniecie przycisku „Kup Bilet” przy wybranej spośród dostępnych opcji, w przypadku wydarzeń okresowych wybór daty i godziny możliwy będzie w następnym kroku;
  2. określić rodzaj i liczbę nabywanych Produktów spośród oferowanych na wybrane Wydarzenie;
  3. po dokonaniu wyboru Produktów będących przedmiotem Zamówienia, należy kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”.
  4. w przypadku korzystania z kodu rabatowego lub karty podarunkowej, przed należy wpisać odpowiedni numer w oknie na przyciskiem „Przelicz”, a następnie kliknąć przycisk „Przelicz”;
  5. kliknąć przycisk „Kontynuuj zakup”, który prowadzi do podstrony z podsumowaniem Zamówienia;
  6. jeżeli specyfikacja Zamówienia oraz dane Klienta się zgadzają, można kliknąć przycisk „Potwierdź i zapłać”, co jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia woli o zawarciu Umowy Sprzedaży.
  7. na podstronie „Płatności online” widnieje numer zamówienia oraz przycisk „Zapłać on-line”, którego kliknięcie przekierowuje na stronę Operatora Płatności. Celem opłacenia Zamówienia należy następnie postępować zgodnie ze wskazówkami zawartymi na stronie Operatora płatności. Zamówienie nieopłacone w ciągu 30 minut od jego złożenia zostanie anulowane, co jest równoznaczne z nieprzyjęciem oświadczenia woli Klienta i nie zawarciem Umowy Sprzedaży;
  8. po opłaceniu Zamówienia Klient niezwłocznie otrzyma potwierdzenie złożenia Zamówienia na podany przy składaniu Zamówienia adres e-mail. Potwierdzenie to oznacza przyjęcie oświadczenia woli Klienta i skutkuje zawarciem Umowy Sprzedaży. Wiadomość ta zawiera zamówione Bilety oraz dowód zakupu.
 2. Poprzez wybór i kliknięcie przycisku „Potwierdź i zapłać”, Klient akceptuje Regulamin i Regulamin Wydarzenia oraz składa oświadczenie woli zawarcia z Organizatorem Umowy sprzedaży wybranego Produktu, na warunkach określonych treścią tego Produktu, niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Wydarzenia.
 3. Bilet jest ważny wyłącznie w określonym jego treścią miejscu i czasie Wydarzenia.
 4. W przypadku, gdy Klient życzy sobie otrzymać fakturę dokumentująca Umowę Sprzedaży, winien przez zakupem zaznaczyć w Serwisie odpowiednią opcję oraz podać dodatkowe dane, niezbędne do wystawienia  Faktura zostanie wystawiona po zawarciu Umowy Sprzedaży i wysłana Klientowi na wskazany adres poczty e-mail w formie dokumentu PDF w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy Sprzedaży.

Produkty

 1. Zakup Biletu lub Vouchera oznacza akceptację Regulaminu oraz Regulaminu Wydarzenia.
 2. Pojedynczy Bilet uprawnia do uczestnictwa w Wydarzeniu tylko jedną osobę, tj. Prawnego posiadacza Biletu.
 3. Bilet uprawnia do jednorazowego wstępu na teren Wydarzenia i nie może zostać wykorzystany ponownie.
 4. Klient ponosi całkowite ryzyko tego, że osoba trzecia uzyska dostęp do danych będących w posiadaniu Klienta, umożliwiających skopiowanie i wykorzystanie Biletu lub Karty podarunkowej.
 5. Serwis umożliwia Organizatorom oferowanie Biletów także na Wydarzenia, na które wstęp jest zabroniony dla osób poniżej określonego wieku. Informacja o takim ograniczeniu jest każdorazowo widoczna dla Użytkownika w Serwisie przed złożeniem Zamówienia.
 6. Liczba Biletów dostępnych na Wydarzenie oraz ich cena zależy wyłącznie od decyzji Organizatora i może ulegać zmianie w trakcie prowadzonej sprzedaży.
 7. Klient jest obowiązany do weryfikacji poprawności otrzymanego Produktu i jego zgodności z Zamówieniem. W przypadku stwierdzenia niezgodności, Klient jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić ten fakt Operatorowi Serwisu, pod rygorem utraty możliwości uczestnictwa w Wydarzeniu.
 8. Nabywanie Biletów w celu ich odprzedaży z zyskiem, albo sprzedawanie ich z zyskiem stanowi wykroczenie z art. 133 Kodeksu wykroczeń i jest zabronione pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny, podobnie jak usiłowanie, pomocnictwo i podżeganie do tych czynów.

 Dostawa Produktów

 1. Zakupiony Produkt zostanie wysłany w formie dokumentu PDF w wiadomości na adres e-mail Klienta, podany w Zamówieniu.
 2. Klient ma również możliwość samodzielnego pobrania Produktu z Serwisu www.biletinfo.pl logując się na swoje konto.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta błędnego adresu e-mail w trakcie składania Zamówienia.

Zwroty Biletów i Kart podarunkowych

 1. Zgodnie z art. 38 ust. 1. pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21) Klientowi, nawet jeśli jest konsumentem, nie przysługuje w odniesieniu do zakupionych Biletów prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, wynikające z art. 27. w/w ustawy, jako że umowa z Organizatorem Wydarzenia zawarta przez nabycie Biletu jest umową o świadczenie usług związanych z wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, w której oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.
 2. Bilet podlega wymianie lub zwrotowi, jeżeli Organizator Wydarzenia odwołał Wydarzenie, albo zmienił istotne parametry usługi, na którą opiewa Bilet, np. datę lub miejsce Wydarzenia.
 3. Jeżeli z przyczyn organizacyjnych, technicznych lub ze względów bezpieczeństwa, Organizator zaproponował Prawnemu posiadaczowi Biletu przed rozpoczęciem Wydarzenia lub w jego trakcie określoną zmianę warunków umowy, np. daty lub miejsca Wydarzenia, miejsca na widowni itp., Prawny posiadacz biletu może niezwłocznie odstąpić od umowy, a jeżeli znajduje się już na terenie Wydarzenia – także opuścić jego teren po uzyskaniu pisemnego potwierdzenia tego faktu przez obecnego na miejscu Wydarzenia przedstawiciela Organizatora Wydarzenia, np. przez umieszczenie stosownej adnotacji na wydruku Biletu lub w formie odrębnego oświadczenia na piśmie. W takim wypadku Bilet zostaje unieważniony i Klient ma prawo do jego zwrotu na podstawie dowodu zakupu, za zwrotem całej ceny. Pozostanie przez Klienta na miejscu Wydarzenia i uczestniczenie w nim na zaproponowanych przez Organizatora zmienionych warunkach, oznacza ich akceptację przez Prawnego posiadacza Biletu i zmianę umowy w tym zakresie.
 4. Klientowi, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, (Dz.U.2022.1360 t.j. z dnia 2022.06.29) przysługuje na podstawie art. 27. ust. 1. ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. z dnia 2020.02.21) prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Karty podarunkowej zakupionej w Serwisie, w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35., chyba, że wcześniej z tej Karty podarunkowej już skorzystał.
 5. Odstąpienie od Umowy lub żądanie przyjęcia zwrotu Biletu lub Karty Podarunkowej może być dokonane drogą elektroniczną z wykorzystaniem formularza dostępnego w Serwisie, lub przez złożenie Organizatorowi Wydarzenia analogicznego oświadczenia na piśmie. Termin na złożenia oświadczenia jest zachowany, jeżeli oświadczenie zostało wysłane przed jego upływem.

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące wykonania usługi, na którą opiewa Bilet, w szczególności dotyczące przebiegu Wydarzenia, winny być składane wyłącznie Organizatorowi Wydarzenia w sposób określony Regulaminem Wydarzenia lub treścią umowy zawartej z Organizatorem Wydarzenia.
 2. Reklamacje dotyczące składania Zamówień, zakupu Produktów w Serwisie lub ich dostawy do Klienta mogą być składane Operatorowi Serwisu w formie pisemnej na adres: „High Note Events sp. z o.o.” sp.kom., Dział Reklamacji, ul. Wasiutyńskiego 3, 00-707 Warszawa lub drogą elektroniczną (e-mail) na adres: reklamacje@biletinfo.pl
 3. W reklamacji należy wskazać adres korespondencyjny reklamującego, zawrzeć twierdzenia dotyczące okoliczności faktycznych stanowiących podstawę reklamacji, przedstawić posiadane dowody na ich poparcie oraz wskazać, czego reklamujący się domaga w razie uznania reklamacji. W przypadku roszczeń pieniężnych należy także wskazać numer rachunku bankowego, na który spełnione ma zostać żądane świadczenie. Do reklamacji należy także załączyć kopię Produktu, którego dotyczy reklamacja oraz dowodu jego zakupu. Reklamacja w formie pisemnej winna być nadto podpisana własnoręcznie przez reklamującego. Reklamacja niespełniająca powyższych wymogów może nie zostać rozpatrzona. Operator Serwisu udzieli odpowiedzi na prawidłowo złożoną mu reklamację w terminie ustawowym.
 4. Reklamacje dotyczące płatności za Zamówienia w Serwisie za pośrednictwem Operatora płatności, należy składać bezpośrednio Operatorowi płatności na zasadach wskazanych przez niego na www.poland.payu.com.

Postanowienia końcowe

 1. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianach w treści Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu w Serwisie. Komunikat ten będzie również zawierał termin wejścia w życie zmian.
 2. Regulamin dostępny jest nieodpłatnie w Serwisie oraz w siedzibie Operatora Serwisu. Użytkownicy mają dostęp do Regulaminu za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Serwisu.
 3. Organizator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu z przyczyn technicznych i nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności wobec Użytkowników Serwisu.
 4. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu lub jego części za nieważne lub nieskuteczne, nie wpływa na ważność i skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 5. Regulamin sporządzony został zgodnie z prawem powszechnie obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wyłącznie to prawo winno być stosowane do interpretacji Regulaminu oraz regulowania kwestii nieobjętych Regulaminem, jak również do rozstrzygania sporów związanych z działalnością Serwisu.
 6. Wszelkie pytania i wnioski dotyczące funkcjonowania Serwisu należy kierować do Operatora Serwisu na adres e-mail: info@biletinfo.pl